Hirvenmetsästyssääntö

1. Yleistä

 • Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
 • Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.
 • Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.
 • Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain talvikokouksessa varsinaiset jahtisäännöt hirvikokouksessa syyskuussa. Jahtisäännöt saatetaan kaikkien hirviseurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.

2. Metsästysmaat ja yhteistoiminta

 • Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa hallitus tai sen erikseen valtuuttamat seuran jäsenet.
 • Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös hirviseurueen käytössä.
 • Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan.

Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapuriseurojen kanssa yhteiseen kaatolupaan (ns. yhteislupa-anomus) päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa.

Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteislupasopimus, jonka sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon.

3. Hirvijaosto

Hirvijaostoon kuuluu seuran hallitus, metsästyksenjohtaja ja jokaisesta hirviseurueesta seurueen johtaja joiden ensisijaisiin tehtäviin kuuluu kaatolupa-anomuksen tekeminen, osallistumismaksun määrääminen ja hirvipeijaisten järjestely

Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimen kirjoittajat  tai vuosikokouksen tehtävään valitsema  metsästyksenjohtaja.

Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä metsästyksenjohtajalle, ulkopaikkakuntalaiset joulukuun loppuun mennessä, ja kuntalaiset huhtikuun 20. päivään mennessä tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Hirviseurueen jäsen on velvollinen olemaan hirvijaoston käytettävissä.

4. Hirvenmetsästysoikeus

Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan metsästysseuran äänivaltaiset jäsenet ja maansa hirvenmetsästykseen vuokranneet.

Hirviseurueeseen osallistuvan lihaosuuden edellytyksenä on:

 • Talkoovelvoitteen suorittaminen 100 pistettä vuosittain 1.8-31.7 välisenä aikana, jonka voi suorittaa rahana  50 senttiä/puuttuva piste.
 • Hakuvaiheessa voimassa oleva ampumakoe ja metsästyskortti.
 • Yli 70 v maanvuokraajajäseneltä ei vaadita ampumakoetta, eikä talkoovelvoitetta.
 • Erikseen vuosittain määrättävän hirvenmetsästyksen pyyntilupamaksun suorittaminen.
 • Ilmoittautuminen hirviseurueeseen hirvijaoston asettamaan määräpäivään mennessä, heinä-syyskuussa.

Seuran kokous päättää kunakin metsästyskautena erikseen vieraiden osallistumisesta metsästykseen, vieraslupamaksuista ja muista ehdoista. Hallituksella on oikeus käyttää vieraslupamaksuja metsästyksestä johtuviin kuluihin.

5. Peijaiset

Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran toimintamahdollisuuksista. Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan seuran maanomistajien sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa. Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat mahdollisuuksiensa mukaan kaikki hirviseurueen jäsenet. Hirvijaosto on velvollinen järjestämään peijaiset maanvuokraajille vuosittain, (hirvikäristys ).

6. Metsästyssäännösten tuntemus

Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä. Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen johtajille kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan

7. Metsästyksenjohtaja

Seuran talvikokous valitsee kutakin metsästyskautta varten metsästyksenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehen, joiden ensisijaisena tehtävänä on hirvenmetsästyksen järjestäminen ja valvonta, sekä tarvittavien asiakirjojen ja lupa-asioiden hoito. Hirvikokouksessa perustetuille seurueille metsästyksenjohtaja  nimeää  varajohtajat

Metsästyksenjohtaja laatii kirjalliset hirvenpyyntiohjeet kutakin kautta varten, pyyntiseurueen johtaja kuittaa nimikirjoituksellaan ohjeet saaduiksi, ja on velvollinen saattamaan ko. ohjeet seurueen kaikkien jäsenten tietoon.

Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia, seuran vuosikertomusta, riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten. Tästä vastaa seurueen johtajat metsästyksen johtajalle.

Metsästyksen johtaja vastaa koko jahdin kulusta, lainmukaisuudesta, järjestelyistä ja turvallisuudesta metsästyslain 28 §:n ja metsästysasetuksen 23 §:n mukaisesti. Hänen estyneenä ollessaan vastaa metsästyksestä hänen henkilökohtainen varajohtaja.

Metsästyksen johtajat vastaavat osaltaan siitä, että kaikilla jahtiin ampujina osallistuvilla on voimassa olevat metsästyskortti, aseen hallussapitolupa tai laina-aseen kyseessä olevat luvat sekä ampumakoetodistus. Lisäksi hän vastaa osaltaan, että ase ja patruunat ovat hirvijahtiin soveltuvat.

Hän vastaa osaltaan myös siitä, että jokaisella jahtiin osallistuvalla on asetuksen mukainen turvavarustus yllään.

Metsästyksen johtaja vastaa siitä, että metsästykseen ei osallistu sellaisia henkilöitä, jotka eivät saa syystä tai toisesta jahtiin osallistua.

Metsästyksen johtaja huolehtii seurueen jäsenille ilmoitettavien asioiden tiedottamisesta seurueen johtajille ja edelleen ryhmän jäsenille välitettäväksi.

8. Metsästyssäännökset

Hirviseurueen jäsenen tulee tutustua ennen metsästyksen alkamista hirvenmetsästystä koskeviin voimassa oleviin säännöksiin. Mikäli jäsen laiminlyö tämän velvollisuutensa taikka tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo hyviä metsästystapoja, metsästyksen johtajat voivat erottaa hänet seurueesta määräajaksi. Jäsenellä ei ole tällöin oikeutta saada takaisin hirvenmetsästystä varten suorittamiaan maksuja.

9. Metsästysrikkomukset ja seuraamukset

Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.

Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi metsästyksenjohtajat yhdessä. Mikäli ratkaisumallia ei löydy tai metsästyksenjohtajan/ -johtajien sääntöjä ja ohjeita rikotaan toistuvasti, esitetään asia seuran hallitukselle ja tarvittaessa yleiselle kokoukselle.

Hirviseurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.

Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia.

Ampumaluvan omaava jäsen on velvollinen huolehtimaan aseensa kunnosta. Mikäli hänen aseessaan tai aseen käsittelyssään havaitaan sellaisia puutteita tai vikoja, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa hänelle itselleen taikka muille, metsästyksenjohtajan on välittömästi kiellettävä jahtiin osallistuminen. Tämä siirto on voimassa niin kauan kuin puutteet ja viat on korjattu.

Mikäli jäsen ampuu muun kuin ammuttavaksi määrätyn tai sovitun hirvieläimen taikka käyttäytyy muutoin annettujen ohjeiden ja määräysten vastaisesti metsästyksenjohtaja voi kieltää metsästyslain nojalla ko. henkilöltä osallistumisen hirvenmetsästykseen ja poistaa hänet jahdista. Toistuvista rikkomuksista ja käskyjen noudattamatta jättämisestä ko. henkilöltä voidaan kieltää jahtiin osallistuminen kokonaan ja evätä oikeus lihaosuuteen.

Metsästykseen osallistuessaan jäsenen tulee pitää mukanaan aina metsästyslain ja säännösten edellyttämät ja muutoin tarpeelliset varusteet ja asiakirjat.

Jokaisen hirviseurueen jäsenen tulee osallistua metsästykseen ja saaliin käsittelyyn.

10. Koiranohjaaja

Koiranohjaajan on huolehdittava, että koiran pakolliset rokotukset ovat voimassa. Koiranohjaaja vastaa itse siitä, jos koira joutuu jahdissa suurpetojen raatelemaksi tai tappamaksi tai muuten loukkaantuu tai kuolee.

Jos joku henkilö aiheuttaa koiralle vahinkoa, vastaa vahingon aiheuttaja tapahtumasta yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti.

Koiranohjaaja on velvollinen kertomaan kuinka hän toivoo meneteltävän koiran suhteen metsästyksessä ja mitä erityisesti ampumatilanteessa on huomioitava.

11. Saaliinjako

Hirvenlihojen jakaminen jäsenten kesken suoritetaan tasajaon periaatetta noudattaen hirviseurueen sopimalla tavalla.

Seuran lukuun kaadetut hirvet kuuluu kokonaan seuralle. Ampujalla tai metsästäjillä ei niihin ole oikeutta miltään osin, ellei hirvijaosto toisin määrää

Seuran järjestämiin hirvipeijaisiin varataan aikuinen hirvi ensimmäisistä ammutuista hirvistä, ellei seuran kokouksessa päätetä jotain toista menettelytapaa. Metsästyksenjohtaja suorittaa hirven valinnan.

Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteislupasopimus, jonka sisältö saatetaan kaikkien hirviseurueiden jäsenten tietoon.

12. Maksut

Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä: lupamaksut, yhteishankinnat, peijaiskulut, maanvuokrasopimusten vuokrakulut, riistapirtin käyttökulut, muut kulut.

Osallistumismaksua ei palauteta, jos jäsen jää pois hirviseurueesta tai eroaa yhdistyksestä.

Hirviseurueen osallistumismaksu on pääsääntöisesti maksettava ELOKUUN loppuun mennessä.

Jos maksanut jäsen ei voi syystä tai toisesta osallistua syksyn jahtiin lainkaan, ei hänelle palauteta maksettua maksua.

Osallistumismaksua ei palauteta myöskään saaliin suhteen huonosti onnistuneen metsästyksen johdosta.

Jäsen, joka haluaa osallistua hirvenmetsästykseen ampujana osallistumatta millään tavoin lihan jakoon, ei häneltä peritä osallistumismaksua.

Seura maksaa hirvenmetsästykseen aikovien vieraspaikkakuntalaisten hirvenmetsästäjien puolesta valtion aluelupamaksun.  Seura perii maksun takaisin vieraspaikkakuntalaisilta hirvenmetsästäjiltä, joiden on suoritettava tämä maksu viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Hirviseurueen johtajan on huolehdittava, että jokainen seurueen jäsen maksaa osallistumismaksunsa.

Sivun alkuun